• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 26
Hôm nay: 4,024
Hôm qua: 164
Tất cả: 1,877,261
- CẤP TỈNH

Hình thức khen thưởng

(26/05/2023)
I. Thủ tục tặng Bằng khen cấp tỉnh
1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. 
Bước 2. Nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn). 
- Công chức của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì chuyển hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng để xử lý. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định. 
Bước 3. Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ khen thưởng và dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh. Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ nội dung theo quy định thì Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ đầy đủ. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đơn vị trình khen gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết. 
Bước 5. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo Quyết định (qua địa chỉ email của đơn vị nộp hồ sơ), viết bằng, đóng dấu và thực hiện thủ tục chuyển tiền khen thưởng cho đơn vị. 
Bước 6. Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả kết quả cho người đến nhận sau khi tiếp nhận kết quả từ Ban Thi đua - Khen thưởng. 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 
Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết). 
2. Cách thức thực hiện: Nộp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Tờ trình kèm theo danh sách tập thể, cá nhân của đơn vị đề nghị khen thưởng; 
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng; 
- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị đề nghị khen thưởng
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) 
4. Thời hạn giải quyết:  
- Ban Thi đua - Khen thưởng: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  
- UBND tỉnh: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận Tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng. 
- Ban Thi đua - Khen thưởng: Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của UBND tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, thông báo và trả kết quả cho đơn vị đề nghị khen thưởng.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. 
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và công văn trả lời (nếu có). 
- Bằng khen, tiền thưởng. 
8. Lệ phí: Không 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh (đối với tập thể) theo mẫu số 01 phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 
- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh (đối với cá nhân) theo mẫu số 02 phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 
- Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về Quản lý công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
II. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề 
1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. 
Bước 2. Nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn). 
Công chức của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì chuyển hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng để xử lý. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định.  
Bước 3. Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ khen thưởng và dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh. Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ nội dung theo quy định thì Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ đầy đủ. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đơn vị trình khen gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết. 
Bước 5. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo Quyết định (qua địa chỉ email của đơn vị nộp hồ sơ), viết bằng, đóng dấu và thực hiện thủ tục chuyển tiền khen thưởng cho đơn vị. 
Bước 6. Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả kết quả cho người đến nhận sau khi tiếp nhận kết quả từ Ban Thi đua - Khen thưởng.  
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 
Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết). 
2. Cách thức thực hiện: Nộp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Tờ trình kèm theo danh sách tập thể, cá nhân của đơn vị đề nghị khen thưởng; 
- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng; 
- Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị đề nghị khen thưởng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) 
4. Thời hạn giải quyết:  
- Ban Thi đua - Khen thưởng: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;  
- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận Tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng; 
- Ban Thi đua - Khen thưởng: Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của UBND tỉnh, trong thời hạn 05 ngày làm việc, thông báo và trả kết quả cho đơn vị đề nghị khen thưởng.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. 
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và công văn trả lời (nếu có); 
- Bằng khen, tiền thưởng. 
8. Lệ phí: Không 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề (đối với tập thể và cá nhân) theo mẫu số 07 phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.. 
10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 
- Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về Quản lý công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
III. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất
1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. 
Bước 2. Nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn). 
Công chức của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì chuyển hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng để xử lý. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định.  
Bước 3. Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ khen thưởng và dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh. Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ nội dung theo quy định thì Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ đầy đủ. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đơn vị trình khen gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết. 
Bước 5. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo Quyết định (qua địa chỉ email của đơn vị nộp hồ sơ), viết bằng, đóng dấu và thực hiện thủ tục chuyển tiền khen thưởng cho đơn vị. 
Bước 6. Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả kết quả cho người đến nhận sau khi tiếp nhận kết quả từ Ban Thi đua - Khen thưởng.  
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết). 
2. Cách thức thực hiện: Nộp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  
3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Tờ trình kèm theo danh sách tập thể, cá nhân của đơn vị đề nghị khen thưởng; 
- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng; 
- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị đề nghị khen thưởng. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) 
4. Thời hạn giải quyết:  
- Ban Thi đua - Khen thưởng: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 
- UBND tỉnh: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận Tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng.  
- Ban Thi đua - Khen thưởng: Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của UBND tỉnh, trong thời hạn 03 ngày làm việc, thông báo và trả kết quả cho đơn vị đề nghị khen thưởng.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ. 
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và công văn trả lời (nếu có); 
- Bằng khen, tiền thưởng. 
8. Lệ phí: Không 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất (đối với tập thể và cá nhân) theo mẫu số 06 phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.. 
10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 
- Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về Quản lý công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
IV. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại
1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. 
Bước 2. Nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn). 
- Công chức của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì chuyển hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng để xử lý. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định. 
Bước 3. Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ khen thưởng và dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh. Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ nội dung theo quy định thì Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ đầy đủ. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đơn vị trình khen gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết. 
Bước 5. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo Quyết định (qua địa chỉ email của đơn vị nộp hồ sơ), viết bằng, đóng dấu và thực hiện thủ tục chuyển tiền khen thưởng cho đơn vị. 
Bước 6. Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả kết quả cho người đến nhận sau khi tiếp nhận kết quả từ Ban Thi đua - Khen thưởng.  
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 
Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết). 
2. Cách thức thực hiện: Nộp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  
3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
-Tờ trình kèm theo danh sách tập thể, cá nhân của đơn vị đề nghị khen thưởng; 
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng; 
- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị đề nghị khen thưởng. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) 
4. Thời hạn giải quyết: 
- Ban Thi đua - Khen thưởng: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 
- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận Tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng.  
- Ban Thi đua - Khen thưởng: Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của UBND tỉnh, trong thời hạn 05 ngày làm việc, thông báo và trả kết quả cho đơn vị đề nghị khen thưởng.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ. 
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và công văn trả lời (nếu có). 
- Bằng khen, tiền thưởng. 
8. Lệ phí: Không 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại (đối với tập thể và cá nhân) 
theo mẫu số 08 phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ..
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 
- Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về Quản lý công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

V. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình
1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. 
Bước 2. Nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn). 
- Công chức của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì chuyển hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng để xử lý. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo quy định.. 
Bước 3. Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ khen thưởng và dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh. Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ nội dung theo quy định thì Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ đầy đủ. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đơn vị trình khen gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết. 
Bước 5. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo Quyết định (qua địa chỉ email của đơn vị nộp hồ sơ), viết bằng, đóng dấu và thực hiện thủ tục chuyển tiền khen thưởng cho đơn vị. 
Bước 6. Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả kết quả cho người đến nhận sau khi tiếp nhận kết quả từ Ban Thi đua - Khen thưởng.  
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 
Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết). 
2. Cách thức thực hiện: Nộp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  
3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
-Tờ trình kèm theo danh sách gia đình của đơn vị đề nghị khen thưởng; 
- Báo cáo thành tích của gia đình được đề nghị khen thưởng; 
- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị đề nghị khen thưởng. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) 
4. Thời hạn giải quyết: 
- Ban Thi đua - Khen thưởng: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 
- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận Tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng.  
- Ban Thi đua - Khen thưởng: Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của UBND tỉnh, trong thời  hạn 05 ngày làm việc, thông báo và trả kết quả cho đơn vị đề nghị khen thưởng.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ. 
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và công văn trả lời (nếu có). 
- Bằng khen, tiền thưởng. 
8. Lệ phí: Không 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình theo mẫu số 08 phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ..
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ thể là gia đình có thành tích được đề nghị khen thưởng. 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 
- Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về Quản lý công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
CÁC TIN KHÁC
Danh hiệu thi đua 29/05/2023
1

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản