• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 9
Hôm nay: 50
Hôm qua: 125
Tất cả: 1,867,516
PHONG TRÀO THI ĐUA

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, giai đoạn 2023 - 2030

(15/03/2023)
Ngày 03/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đã ký Kế hoạch số 28/KH-UBND về việc Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, giai đoạn 2023 - 2030.

Phong trào này được xác định là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trên phạm vi cả nước, từng ngành, từng vùng và từng địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, các địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo đúng, hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện.

Thông qua Phong trào thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí trên tất cả các lĩnh vực.

Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng văn minh, giàu mạnh; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân; tự lực, tự cường, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung phong trào thi đua nhằm tập trung: “Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, vùng, khu vực và thế giới” là một trong ba khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời xác định một trong chín nhiệm vụ trọng tâm là: “Quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công; phân bổ, bố trí vốn đầu tư công trung hạn phải phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đồng thời tập trung cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm góp phần thay đổi diện mạo, tạo động lực và thu hút tất cả các nguồn lực cho phát triển”. cụ thể:

Về thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng

Nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo phương châm: chính sách phải phục vụ sự phát triển, tạo điều kiện cho phát triển.

Thi đua huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, chất lượng đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể.

Thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ hoặc vượt kế hoạch, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng của tỉnh, các dự án có sức ảnh hưởng, hạ tầng số, các công trình an sinh xã hội để tạo sự đột phá, các dự án tạo nền tảng tiếp cận và nắm bắt cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thi đua nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành, khai thác các công trình, dự án kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực làm công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng.

Thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các công trình kết cấu hạ tầng để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm tài nguyên và nguồn nhân lực, sử dụng nguyên vật liệu có tính ứng dụng cao, thân thiện với môi trường.

Thi đua vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư; tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu; chung sức làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tại xã, phường, thôn, khu phố; đặc biệt, chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng tại địa bàn cư trú.

Về thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra.

Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường; sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên; đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích.

Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, sử dụng hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích.

Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

Thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Xây dựng Kế hoạch thực hiện, gửi Kế hoạch để báo cáo UBND tỉnh trong Quý I năm 2023.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, căn cứ các tiêu chí thi đua chung tại Kế hoạch này và tiêu chí thi đua do Bộ, ban, ngành Trung ương ban hành, cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua cụ thể của tỉnh và của ngành về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; ban hành kế hoạch, hướng dẫn, triển khai, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ. 

Trong đó, trong lĩnh vực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng: UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực bố trí vốn đầu tư công, huy động nguồn lực tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp; Sở Giao thông vận tải chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông vận tải.

Sở Công Thương chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng năng lượng, cung cấp điện, hạ tầng thương mại;

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025" trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Sở Xây dựng chủ trì triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn;

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu;

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Kho bạc nhà nước tỉnh triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực kiểm soát giải ngân vốn đầu tư công của các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng;

Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể phát triển hạ tầng xã hội thuộc lĩnh vực được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ;

Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” giai đoạn 2021 - 2025.

Trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí: UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng Phong trào thi đua đến các cấp, các ngành, các doanh nghiệp. Tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền Phong trào   thi đua, kịp thời nêu gương các điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa lớn và khí thế thi đua sôi nổi trong xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là tiêu chí, nội dung quan trọng khi đánh giá, bình xét thi đua cho các đơn vị cấp dưới. Trên cơ sở đó, chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để đề nghị Chủ tịch UBND thành tỉnh khen thưởng trong sơ kết vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030./.

Chi tiết Kế hoạch: http://www.hdtdkt.baria-vungtau.gov.vn/he-thong-van-ban-phap-luat/133.aspx

      Đoàn Minh Hải
    Ban Thi đua - Khen thưởng
CÁC TIN KHÁC
Khối Thi đua các sở, ngành kinh tế Phát động xây dựng “Nhà đại đoàn kết” thực hiện phong trào thi đua “Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023 01/08/2023
Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp 15/02/2023
Lan tỏa phong trào Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 17/11/2022
Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua chào mừng 30 năm Ngày thành lập tỉnh 08/12/2021
Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Thi đua Quyết thắng" 24/11/2021
Huyện Xuyên Mộc phát động đợt thi đua cao điểm thiết lập và bảo vệ "Vùng xanh" 30/08/2021
Gương sáng trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 24/08/2021
Thi đua chiến thắng đại dịch 24/08/2021
"Dân vận khéo" thì việc gì cũng thành công 22/06/2021
Phát động thi đua chào mừng 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh 15/01/2021
1 2 3 4 5 ...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản