• 1
  • 2
  • 3
Dịch vụ công trực tuyến
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V - Năm 2020
Danh hiệu
Ý kiến nhân dân về các danh hiệu
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng
Ngọn Hải Đăng
Xây dựng nông thôn mới
Thống kê truy cập
Đang online: 22
Hôm nay: 4,020
Hôm qua: 164
Tất cả: 1,877,257
- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Quy chế làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(07/06/2017)

SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Số: 08 /QĐ-BTĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày  19 tháng 02  năm 2016

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy chế làm việc
của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
TRƯỞNG BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
  
-Căn cứ Quyết định số 06/2005/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
-Căn cứ Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp,            
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Quy chế này gồm 7 Chương, 28 Điều.
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. và thay thế Quyết định số 03/QĐ-BTĐKT ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ban Thi đua - Khen thưởng.
 
Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng các phòng Nghiệp vụ thi đua, khen thưởng và công chức, nhân viên cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     
   

 

TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, THHC.Đã ký


   Võ Văn Nam


Xem Quy chế tại đây

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin mới
Liên kết website
Video Xem tất cả PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI VẼ ƯỚC MƠ
Góp ý dự thảo văn bản